• Ice Cream Parlor

    476 W. White Mountain Blvd
    Lakeside, AZ 85929